November, 2017

now browsing by month

 

Elisabetta Manunza op BNR Nieuwsradio over corruptie

Bij BNR Nieuwsradio kwam prof. mr. Elisabetta Manunza aan het woord naar aanleiding van de strafeis van het OM voor een NS-topman en de vraag of corruptie een veel voorkomend verschijnsel is bij aanbestedingen in Nederland.

Zij sprak onder andere over het ‘EU Anti Corruption Report (2014)’ . De bevindingen van dit rapport toonden aan dat 64% van de respondenten in Nederland vonden dat er sprake was van wijdverspreide corruptie. Onder andere belangenverstrengeling, onduidelijk geformuleerde criteria en eisen en op maat gemaakte bestekken werden genoemd als vormen van corruptie.

Het gehele interview is terug te luisteren op de website van BNR nieuwsradio.

Voor de Cobouw schreef Manunza eerder al over dit onderwerp in: ”Ellende bij aanbesteden niet door regels Europa” en ”Grote beslisruimte een oorzaak van corruptie”.

 

English:

In response to the prosecution against the former CEO of the NS, Elisabetta Manunza spoke to BNR News-radio about whether corruption is common in public procurement in the Netherlands. Among other things, she spoke about the EU Anti Corruption Report (2014), in which 64% of the respondents in the Netherlands confirmed that corruption is widespread in national public procurement procedures. In that regard, conflict of interest, unclear formulated criteria and tailor-made specifications were considered to be forms of corruption. The whole interview has been made public on the website of BNR.

Willem Janssen benoemd tot bestuurslid NVvA

Op 24 november jl. is mr. Willem Janssen door de algemene ledenvergadering benoemd tot bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA).

De NVvA is in 1995 opgericht, met als doel een onafhankelijk forum te zijn voor alle betrokkenen op het gebied van aanbestedingsrecht. De vereniging telt ruim 750 leden, voornamelijk werkzaam in de overheidssector, wetenschap, rechterlijke macht, advocatuur, consultancy en het bedrijfsleven.

Voor meer informatie, zie de website van de NVvA.

 

English:

On November 24th, Willem Janssen LLM is appointed by its general assembly as board member of the NVvA – the Dutch Association for Public Procurement Law (Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht).

The NVvA was established in 1995 to create an independent forum for all those concerned with public procurement law. The association has over 750 members, mostly active in the public sector, academia, judiciary, legal practice and business.

For more information, see the website of the NVvA.

Willem Janssen op Aanbestedingscafé.nl over publiek-publieke samenwerkingen

In het kader van zijn promotieonderzoek sprak mr. Willem Janssen met Aanbestedingscafé.nl over de voorwaarden voor publiek-publieke samenwerkingen.

Zulke samenwerkingen kunnen allerlei schaalvoordelen opleveren. Het aanbestedingsrecht wordt echter nog vaak als een obstakel gezien voor het mogen uitvoeren daarvan. Volgens Janssen is deze veronderstelling onjuist.

“Vanuit het aanbestedingsrecht is er meer ruimte dan vaak gedacht wordt. Het uitgangspunt is dat een aanbestedende dienst een taak voor zichzelf of burgers mag organiseren”. Er zijn echter wel voorwaarden.

Bijvoorbeeld als een samenwerking ondergebracht wordt in een N.V. of een gemeenschappelijke regeling is het de vraag of de overeenkomsten op basis waarvan wordt samengewerkt niet hadden moeten worden aanbesteed.

De ruimte die de huidige aanbestedingsregelgeving biedt laat onverlet dat andere rechtsgebieden, zoals de Wet Markt & Overheid, Staatssteunregels, fiscaal- en aansprakelijkheidsrecht beperkingen opleggen. ‘’Als je dus al van juridische obstakels kan spreken dan moet de oplossing in ieder geval breder worden gezocht dan alleen het aanbestedingsrecht”, aldus Janssen.

Voor het gehele artikel, klik hier.

In de masterclass ‘Samenwerking tussen lokale en regionale overheden’ van de Universiteit Utrecht zal mr. Willem Janssen uitgebreid ingaan op rol van het aanbestedingsrecht bij samenwerkingen tussen overheden. Voor meer informatie hierover, klik hier.

 

English:

In the context of his PhD research, Willem Janssen LLM spoke to Aanbestedingscafé.nl about the conditions for public-public partnerships.

Certain partnerships can have all kinds of organisational advantages. Public procurement regulation is often, still, considered an obstacle to carry out such collaborations. According to Janssen, this presumption is false.

The discretions that the public procurement rules provide do not exclude that other areas of law, such as State aid rules, tax- and liability law could impose restrictions. ‘’When you talk about legal burdens, these should be considered in a broader context than public procurement law only’’, thus Janssen.

For the whole article (in Dutch), click here.

Webinars in Executive Programma Aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk

In oktober is de eerste webinar voor het executive programma Aanbestedingsrecht voor de Inkooppraktijk gehouden. Deze succesvolle cursus wordt gecoördineerd door prof. Elisabetta Manunza (PPRC, Universiteit Utrecht) en prof. Jan Telgen (PPRC, Universiteit Twente).

Het executive programma vindt tweemaal per jaar plaats en bestaat uit negen interdisciplinaire face-to-face bijeenkomsten over het aanbestedingsrecht. Dit najaar zijn er voor het eerst drie facultatieve webinars toegevoegd aan het programma. Deze worden gebruikt om de juridische vaardigheden van de deelnemers te trainen door het bespreken van gemaakte opdrachten.

Meer dan twintig deelnemers logden in via hun werk- of thuiscomputer en konden met behulp van webcam en microfoon  vragen stellen en juridische dilemma’s bediscussiëren met hun mededeelnemers. De eerste reacties van de deelnemers waren positief en het docententeam kijkt er naar uit om dit onderdeel in de komende maanden te optimaliseren.

De eerste webinar werd geleid door mr. Willem Janssen (PPRC, Universiteit Utrecht) en ondersteund door mr. Lesley Fisscher (wetenschappelijk accountmanager bij de faculteit Recht, Economie en Bestuur). De eerstvolgende webinar zal plaatsvinden op 16 november.

English:
 
In October, the first webinar was held for the UU executive course on public procurement law (‘Aanbestedingsrecht voor de Inkooppraktijk’). This successful course is coordinated by prof. Elisabetta Manunza (PPRC, Utrecht University) and prof. Jan Telgen (PPRC, University of Twente).

The executive program takes place twice a year and consists of nine interdisciplinary face-to-face meetings on public procurement law. For the first time, three facultative webinars have been added to the program. These Dutch webinars are used to train legal skills by interactively discussing signed-in homework assignments.

Over twenty participants logged into the program ‘Adobe Connect’ via their work or home computer, and were able to use their webcam and microphone to ask questions and discuss legal issues with their peers. Their first responses afterwards were positive and the team of lecturers is looking forward to optimizing this aspect of the course in the next few months.

The first webinar was hosted and lectured by mr. Willem Janssen (PPRC, Utrecht University) and supported by mr. Lesley Fisscher (scientific accountmanager Faculty of Law, Economics and Governance). The next webinar is scheduled for 16 November.

Innovatie stimuleren goed mogelijk bij aanbestedingen

In de maandelijkse PPRC column voor de Staatscourant bespreken Prof. Dr. Elisabetta Manunza en Dr. Fredo Schotanus de mogelijkheden tot het stimuleren van innovatie in aanbestedingen.

De lezer van het regeerakkoord (Vertrouwen in de toekomst) ontkomt niet aan de indruk dat het nieuwe kabinet grote waarde aan innovatie hecht om een bijdrage te leveren aan de grote uitdagingen waar onze samenleving voor staat. Ook wordt de intentie uitgesproken om de circa 73 miljard euro aan inkoopkracht beter te gaan benutten, door het te gebruiken ”voor het versnellen van ‘duurzame transities’, het ‘inschakelen van kwetsbare groepen’ en ‘innovatief inkopen”.

Alhoewel regelmatig het geluid klinkt dat de aanbestedingsregelgeving een belemmering vormt voor innovatie biedt de aanbestedingswet veel mogelijkheden. Innovatie stimuleren bij aanbestedingen is dus goed mogelijk, andere regelgeving, zoals het staatssteunrecht, belemmeren innovatieve oplossingen soms wel. In het bijzonder bij oplossingen die maatschappelijke waarde willen creëren belemmert de incoherente regelgeving, m.b.t. situaties wanneer de overheid met een derde wil samenwerken, de mogelijkheden tot innovatie.

Voor de gehele column, klik hier.