May, 2017

now browsing by month

 

Beoordelingen aanbestedingen vinden onzuiver plaats

In een interview met Aanbestedingscafe.nl stellen prof. mr. Elisabetta Manunza en prof. dr. Jan Telgen dat ondeugdelijke gunningsmethoden onvoldoende aan de kaak worden gesteld in rechtszaken. Waar in juridische procedures het vaak gaat over de vraag of de methode transparant en niet discriminerend is komt de formule die daadwerkelijk bepaalt welke inschrijver de opdracht wint niet aan de orde.

In de Aanbestedingswet 2012 staat slechts dat de weging bekend moet worden gemaakt, voor zover dit mogelijk is. Over de eisen die aan de methodiek gesteld moeten worden is niets geregeld. Hierdoor kan het zijn dat in Nederland veel gebruik wordt gemaakt van de zogenaamde ‘relatieve beoordelingsmethode’, die in andere EU landen, zoals Portugal, verboden is. ‘‘Een groot probleem van dit scoringsmechanisme is dat de rangorde tussen twee leveranciers af kan hangen van een derde leverancier’’, aldus Telgen. Dit is niet professioneel, omdat de aanbestedende dienst eigenlijk laat zien dat hij niet weet hoe belangrijk hij een verschil in prestatie vindt. Daarbij laat deze methode ruimte voor manipulatie.

Uiteindelijk, concludeert Manunza dat ook zonder explicietere regels in de wet het mogelijk is om methoden zoals de relatieve beoordeling aan de kaak te stellen. Helaas houden rechters zich vooral bezig met de klassieke toets over gelijkheid en transparantie. Ze zouden vaker naar de inhoud moeten kijken, zoals hoe een methodiek werkt en welk effect de toepassing daarvan heeft en daar vragen over moeten stellen. Alhoewel het in kortgedingzaken begrijpelijk is dat rechters zich lijdelijk opstellen, zouden advocaten de mogelijkheden die de wet biedt om de objectiviteit van de methodiek aan te kaarten moeten benutten.

Voor het volledige artikel, klik hier.

 

English:

In an interview with Aanbestedingscafe.nl, prof. mr. Elisabetta Manunza and prof. dr. Jan Telgen point out that unsound award methods are not sufficiently contested in procedures before the Courts. These procedures merely address the question whether the used method was transparent and non-discriminatory, leaving the substance of the method, which actually decides who will be award a public contract, untouched.

The  Aanbestedingswet 2012 (Dutch Public Procurement Act 2012) merely obliges contracting authorities to disclose the weighting of the award criteria. The underlying method is, however, not regulated. As a consequence, it is possible that the so-called ‘relative scoring method’ is frequently used in the Netherlands. In other  EU-countries, such as Portugal, this method is prohibited. ‘‘A substantial problem of this method is that the ranking between two operators may depend on the score of a third operator’’, according to Telgen. This is unprofessional, because it shows the contracting authority’s unawareness about how important the differences between the various bids are for this authority . Moreover, this method leaves space for manipulation.

In the end, Manunza concludes that, even without more explicit regulation, it is possible to address methods, such as the relative award method, in legal procedures. She argues that the Courts should, in addition to transparency and equality, should look at the substance of a method. This would result in asking questions about how award methods work and what the effects of its application are. Although it is understandable that, in interim relief procedures, judges act passively, lawyers should still use the possibilities that the law provides to address the objectivity of an award method.

For the complete article (in Dutch), click here.

Gerrieke Bouwman in NTER over het Connexxion Taxi Services arrest

In het mei-nummer van het Nederlands tijdschrift voor Europees Recht (NTER) een artikel van PPRC-onderzoeker Gerrieke Bouwman over de betekenis van het Connexxion Taxi Services-arrest (C-171/15) van het Hof van Justitie EU. Het Hof oordeelt hier kort gezegd dat wanneer een aanbestedende dienst in de aanbestedingsdocumenten opneemt dat een inschrijving waarop een uitsluitingsgrond van toepassing is terzijde wordt gelegd zonder verdere inhoudelijke beoordeling, er dan geen ruimte meer bestaat om te toetsen of een uitsluiting in het concrete geval proportioneel is. Dit zou namelijk in strijd zijn met de beginselen van gelijkheid en transparantie en er toe leiden dat het level playing field niet wordt gewaarborgd.

Belangrijkste conclusie van de auteur: onder richtlijn 2014/24/EU zal het oordeel van het HvJ EU anders zijn vanwege de self-cleaning bepaling van art. 57 lid 6. De EU-wetgever heeft daarmee dwingend voorgeschreven dat een onderneming op wie een uitsluitingsgrond van toepassing steeds de mogelijkheid moet worden geboden om aan te tonen dat zij – door het nemen van maatregelen – toch betrouwbaar is. In de aanbestedingsdocumenten opnemen dat een inschrijving terzijde wordt gelegd zonder inhoudelijke beoordeling, ofwel een automatische uitsluiting zonder de mogelijkheid tot toetsing van het concrete geval, zal daarmee onder het huidige recht in strijd zijn met het aanbestedingsrecht.

Het arrest gaat in het kort over de volgende situatie:

Het ministerie van VWS schrijft een aanbesteding uit voor bepaalde taxi-diensten. Het neemt in de aanbestedingsdocumenten o.a. op dat een inschrijving waarop een uitsluitingsgrond van toepassing is terzijde wordt gelegd zonder verder inhoudelijke beoordeling. Een van de uitsluitingsgronden die van toepassing is verklaard op de opdracht is de grond ernstige beroepsfout. De inschrijvende partij aan wie het ministerie de opdracht wenst te gunnen, heeft boetes opgelegd gekregen door de voormalige mededingingsautoriteit NMa vanwege het begaan van mededingingsovertredingen. Deze overtredingen kunnen worden aangemerkt als een ernstige beroepsfout. Toch sluit het ministerie deze partij niet uit van de aanbesteding en gunt haar de opdracht, waarbij het zich beroept op de toelichting van de toen geldende Bao (Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten) waarin was neergelegd dat een uitsluiting steeds moet worden getoetst aan het evenredigheidsbeginsel. In de situatie van dit arrest oordeelt het Hof van Justitie EU echter dat de onderneming wel had moeten worden uitgesloten.

Over het waarom en de context van deze conclusie, zie het artikel. Te raadplegen via: Boom Juridische Uitgevers (alleen bij toegang tot het tijdschrift).

 

English:

Gerrieke Bouwman in NTER about the Connexxion Taxi Services Case

PPRC Researcher Gerrieke Bouwman wrote an article about the Connexion Taxi Services Case in the May 2017 issue of the Dutch Journal of European Law. In sum, the Court of Justice of the EU ruled that if a public authority lays down in its procurement documents that a tender to which a Ground for Exclusion applies shall be set aside and shall not be eligible for further (substantive) assessment, there is no room for a proportionality test of the situationin concreto. This would otherwise adversely affect the principle of equal treatment and compliance with the obligation of transparency with the result that the ‘level playing field’ is not safeguarded.

Important conclusion of the author: the current Directive 2014/24/EU will lead to another conclusion, since Article 57 para. 6 of this Directive prescribes that any economic operator must be given the opportunity to provide evidence that measures taken by the economic operator are sufficient to demonstrate its reliability despite the existence of a relevant ground for exclusion (self-cleaning measure).

In the Connexxion Taxi Services Case (C-171/15) the CJEU had to balance the equality and transparency principle against the proportionality principle in the context of the exclusion grounds of public procurement law. The issue was about a public contract from a Dutch Ministry for certain Taxi Services,  where a tendering company, who had seriously violated Competition Law, was not excluded by the Ministry (and won the contract) because, according to Ministry, it had taken enough measures to repair its misbehaviour.  According to the Court, the company had to be excluded.

View article (in Dutch) via: http://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/tijdschrifteuropeesrecht/2017/3

Maatschappelijk aanbesteden thema op congres Universiteit Leiden

Op 13 April 2017 gaf prof. dr. Elisabetta Manunza een presentatie op het congres ‘’Financieren in netwerken’’, waar zij inging op de, vanuit de overheid geïnitieerde, trend van ‘maatschappelijk aanbesteden’.

Met deze vorm van aanbesteden probeert de overheid burgers en burgerinitiatieven te betrekken in het opzetten en uitvoeren van aanbestedingsprocedures. Dit kan echter tot frictie leiden met het aanbestedingsrecht, wanneer burgers, zijnde ‘personen of rechtspersonen’, vallen binnen de reikwijdte van het wettelijke ‘ondernemersbegrip’. Om deze reden hebben Wouter Lohmann, Gerrieke Bouwman en Elisabetta Manunza in 2015 een matrix ontwikkeld die veertien mogelijkheden biedt om burgers of burgerinitiatieven een rol te geven in een openbare aanbesteding zonder dat dit in strijd is met de basisbeginselen van de EU verdragen en de Aanbestedingswet.

Het congres werd georganiseerd door de Universiteit Leiden in samenwerking met de provincie Zuid-Holland in het provinciehuis in Den Haag. Deze werd bezocht door driehonderd gemeentes en vele andere overheden.

English:

Societal procurement subject at conference Leiden University

On 13 April 2017, prof. dr. Elisabetta Manunza gave a presentation at the conference “Financieren in netwerken” (“Financing in networks”), which delved into the new government-initiated trend of ‘societal procurement’ [‘Maatschappelijk aanbesteden’].

This type of procurement means that the government attempts to involve citizens or citizen’s collectives in the set up and/or execution of a public procurement procedure. Nevertheless, this can cause friction with public procurement law, because citizens can classify as ‘persons or legal persons’ who might fall under the notion of an ‘economic operator’. For this reason, Wouter Lohmann, Gerrieke Bouwman, and Elisabetta Manunza developed a matrix in 2015 that provides fourteen different possibilities to give citizens or citizen’s collectives a role in public procurement without being in contrast with the basic principles of the EU Treaties and the Public Procurement Regulation.

The conference was organised by Leiden University and the province of Zuid-Holland and was attended by three hundred municipalities and many other public authorities.

Elisabetta Manunza spreekt op Social Enterprise Days 2017

Op vrijdag 2 juni a.s. zal prof. dr. Elisabetta Manunza spreken tijdens de Social Enterprise Days van 2017. Dit tweedaagse evenement, met festival-achtige programmering, biedt een uitgebreid programma met thema’s als financiering, growth, samenwerking, leadership, Impact Talks, inspirerende verhalen van startups en de Social Impact Market, allen in relatie tot sociaal ondernemerschap.

Elisabetta zal op de tweede dag van dit evenement, die in het teken staat van inspiratie en verbinden, haar expertise op het gebied van Sociaal Aanbesteden met de aanwezige bezoekers delen. Vorig jaar droeg zij ook al bij aan dit evenement en nam deel aan het diner pensant met o.a. Nobelprijs voor de Vrede winnaar Muhammad Yunus en vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, waaronder voormalig minister Gerrit Zalm. Ook droeg zij toen bij aan het openingsdebat.

In 2014 werd de Social Enterprise Day voor het eerst georganiseerd door Kirkman Company, in samenwerking met de Gemeente Utrecht, om de kracht van sociaal ondernemerschap centraal te stellen. De Gemeente zag dit als een kans om invulling te geven aan de ambitie om de stad met de beste werkgelegenheid te worden. Na de succesvolle jaren van 2014 tot 2016, is dit jaar de samenwerking uitgebreid met de Universiteit Utrecht en worden er door de organisatie meer dan 1000 bezoekers verwacht.

Voor nadere informatie over het evenement en aanmelden zie: https://www.socialenterprisedays.nl

English:

Elisabetta Manunza to speak at the Social Enterprise Days 2017

On Friday 2June, prof. dr. Elisabetta Manunza will speak during the Social Enterprise Days 2017. This two days-event offers a comprehensive programme involving topics like finance, growth, cooperation leadership, Impact Talks, inspiring start-up stories and the Social Impact Market, all in relation to social entrepreneurship.

On the second day of this event, which is dedicated to inspiring and connecting, Elisabetta will share her expertise in the field of Social Procurement with the attending guests. Last year, Elisabetta already participated in the opening debate of the event and joined the dinner pensant with, among others, Nobel Peace Price winner Muhammad Yunus and business representatives, including former minister of finance Gerrit Zalm.

In 2014, the Social Enterprise Days were hosted for the first time by Kirkman Company, in cooperation with the municipality of Utrecht, to place the power of social entrepreneurship in the spotlight. The municipality saw this event as an opportunity to contribute to its ambition of becoming a city with the highest employment rate. After the successes of previous editions, the collaboration was this year extended with the participation of Utrecht University. More than 1000 guests are expected to attend this year.

For more information see: https://www.socialenterprisedays.nl

Elisabetta Manunza en Jan Telgen pleiten voor transparantie in beoordelingsmethodiek

In een interview met AanbestedingsCafe.nl spraken prof. mr. Elisabetta Manunza en prof. dr. Jan Telgen over het belang van transparantie bij beoordelingsmethodieken: kennis over de manier waarop aanbestedingen gewaardeerd worden en waarmee de rangorde wordt bepaald zijn van groot belang voor een professionele aanbesteding.

Volgens Jan zijn inschrijvers vaak niet op de hoogte van hoe de beoordelingsmethodiek met de procentuele verdeling van de gewichten zich vertalen naar een puntentoedeling. Doordat de beoordelingsmethodiek niet bekend wordt gemaakt weet de inschrijver niet welke aanbieding deze moet doen.

Volgens Elisabetta is de angst die aanbesteders hebben om de methode bekend te maken onterecht. De inschrijver kan immers het beste beantwoorden aan de behoefte van de aanbesteder en zijn organisatie als deze op de hoogte is van de beoordelingsmethodiek.

Voor het gehele interview, klik hier.

Deze thematiek is ook onderwerp van de masterclass Juridische en inkoop-technische aspecten van gunningsmethodieken op 26 en 27 juni 2017. Voor meer informatie en inschrijven, klik hier.

 

English:

Elisabetta Manunza and Jan Telgen  plea for transparency of award methods

In an interview with AanbestedingsCafe.nl, prof. dr. Elisabetta Manunza and prof. dr. Jan Telgen spoke about the importance of publishing the used award method in a public procurement procedure.

According to Jan, contracting authorities are often not aware of the way in whichaward methods influence the  the ranking of the bids in a public procurement procedure Most importantly, economic operators are unsure of what kind of bid will be most successful, if this method is not published.

Moreover, Elisabetta argued that the fear of contracting authorities related to publishing the award method  is unjustified. After all, economic operators are able to make their best bid if the needs of the contracting authorities are out in the open.

For the complete interview (in Dutch), click here.