Onderzoek in opdracht

De onderzoekers van het Public Procurement Research Centre voeren in interdisciplinair verband wetenschappelijk onderzoek uit, evenals onderzoek in opdracht. Opdrachten komen van een veelheid aan organisaties in de publieke en private sector.

Het PPRC heeft onderzoek uitgevoerd voor / advies verstrekt o.a. aan de ministeries van Defensie, van Binnenlandse zaken, van Veiligheid en Justitie, de Koninklijke Luchtmacht, de Nationale Politie, gemeenten en waterschappen en samenwerkingsverbanden daarvan, het Instituut voor de fysieke Veiligheid, het RIVM, Confederaties van aannemers in andere EU landen,  diverse advocatenkantoren, diverse internationale ondernemingen, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Hieronder vindt u een selectie uit de verschillende onderzoeken in opdracht die wij reeds hebben uitgevoerd:

Untitled

In opdracht van PIANOo – expertisecentrum aanbesteden van het Ministerie van Economische Zaken – schreef het PPRC een handreiking ‘Selectie bij rechtstreekse gunning’. De handreiking behandelt verschillende aspecten die een rol spelen tijdens de voorbereiding van een onderhandse aanbesteding, waaronder het in kaart brengen van relevante elementen van het inkoopbeleid, de beleidsdoelen van de organisatie en de karakteristieken van de markt. De handreiking bespreekt verschillende methodieken om ondernemers gestructureerd te selecteren en illustreert deze met praktijkvoorbeelden.

download

Veel gunningsmethoden die in de Nederlandse aanbestedingspraktijk dagelijks gebruikt worden verkleinen onbedoeld het belang van het prijscriterium. In opdracht van Randstad Nederland onderzocht het PPRC de wiskundige en economische oorzaken van deze effecten. Bovendien analyseerde het PPRC de juridische mogelijkheden om dergelijke methoden te bestrijden. In het eindrapport wordt geconcludeerd dat veel methoden die economisch sterk afgeraden kunnen worden, vooralsnog juridisch wel toegestaan zijn.

gemeente

 

De gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen hadden in 2014 de wens om bij de inkoop in het kader van de decentralisatie van de AWBZ naar Wmo niet alleen de inkoop ‘netjes’ te regelen, maar ook daadwerkelijk via inkoop de beoogde vernieuwing in het lokale sociaal domein te realiseren. Het PPRC heeft de gemeenten begeleid in het inkooptraject bij het ontwikkelen van innovatieve resultaatgerichte maatwerkvoorzieningen en het uitvoeren van de aanbesteding.

apeldoon

In opdracht van de gemeente Apeldoorn ontwikkelde het PPRC een systematiek voor het selecteren van leveranciers voor onderhandse aanbestedingen in de GWW.

purspective

Purspective, het onderdeel van de NEVI dat zich richt op trainingen en kennisverspreiding, vond het tijd om het MSU+ inkoopvolwassenheidsmodel aan een kritische blik te onderwerpen en te updaten zodat het model weer aansluit bij de huidige inkooppraktijk. Het PPRC heeft dit traject ondersteund, dat geleid heeft tot het MSU+ versie 2.0.

 

logo-ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties

In opdracht van het Ministerie van BZK en RVO schreef het PPRC een juridisch leaflet over de mogelijkheden rondom een nieuw fenomeen: ‘Maatschappelijk aanbesteden’. In dit leaflet worden onder meer veertien technieken beschreven, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden, om bij een aanbesteding binnen de juridische grenzen zoveel mogelijk maatschappelijke meerwaarde te kunnen realiseren. Het leaflet is een uitgave van het Ministerie van BZK en RVO.