Kamervragen over PPRC onderzoek

In het kader van het programma Digitale Taken Rijksarchieven is het Nationaal Archief momenteel bezig met het digitaliseren van Rijksarchieven. (Mede) wegens overcapaciteit voor het inscannen van bescheiden bij de Belastingdienst, zijn er plannen om op dit vlak de twee diensten samen te laten werken. Deze beslissing zal grote gevolgen hebben voor die bedrijven die tot dan toe deze diensten voor het Rijk hebben uitgevoerd. Hun afzetmarkt zal hierdoor sterk afnemen. De Commissie van Aanbestedingsexperts is in een niet-bindend advies tot de conclusie gekomen dat de opdracht die het Nationaal Archief aan de Belastingdienst heeft gegeven aanbestedingsplichtig is. In navolging hiervan werd op 16 april 2015 door de Tweede Kamer een motie aangenomen, waarin de regering werd verzocht om de inbesteding van scandiensten terug te draaien en over te gaan tot het aanbesteden van deze diensten. In een Kamerbrief van 24 juni jl. stelde de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat de plannen om scandiensten in te besteden toch doorgang zullen vinden, omdat de regering het onder andere niet eens is met de conclusies van de CvAE. Vervolgens zijn op 10 augustus jl. wederom Kamervragen gesteld naar aanleiding van deze Kamerbrief.

In vraag 3 wordt verwezen naar het PPRC onderzoek dat Elisabetta Manunza en Willem Janssen momenteel uitvoeren. In dit onderzoek staat de vraag centraal of er in casu sprake is van een inbesteding, waardoor de samenwerking uitgezonderd kan worden van een mogelijke aanbestedingsplicht. Daarnaast worden er aanbevelingen gedaan om het gebrek aan regulering van inbestedingen te verbeteren. Dit onderzoek sluit aan bij hun onderzoek naar inbesteden en publiek-publiek samenwerken van de afgelopen jaren.

Recentelijk verschenen twee interviews met Elisabetta Manunza over de inbestedingen van de Rijksoverheid, zie “Schoonmaaksector blokkeert politieke wens Asscher”, en specifiek over de scandiensten in de Financiële  Telegraaf: “Rel om scanstraat krijgt een staartje. Tweede kamer legt omstreden levering stil”.