Juridisch-economisch interdisciplinair onderzoek

Door het ontbreken van multidisciplinair onderzoek op het terrein van aanbesteden en inkoop, worden vele vragen waarmee de maatschappij op dit ogenblik worstelt niet adequaat beantwoord. Het analyseren van vraagstukken vanuit beide invalshoeken – juridisch en bedrijfs-/bestuurskundig – leidt tot nieuwe inzichten en tot betere beantwoording van deze maatschappelijk relevante vragen. Deze methode verrijkt en versterkt de relevantie van het onderzoek dat door het PPRC wordt uitgevoerd.

• Economische en juridische analyse gunningsmethodiek

• Integriteit en corruptie bij aanbestedingen

• Inkoop in het sociaal domein: Wmo; Jeugdzorg; Schuldhulpverlening

• Inbesteden en publiek-publiek samenwerken

• Past en present performance

• Inkoop en aanbesteding in de defensie en veiligheidssector

• Maatschappelijk aanbesteden en social return

• Verdeling van schaarse rechten