Archives

now browsing by author

 

WMO en Jeugdhulp terug in de tijd gezet

Untitled-1-01

In oktober 2018 heeft de hoogste bestuursrechter in Nederland, de Centrale Raad van Beroep, een uitspraak gedaan met verstrekkende gevolgen voor de praktijk van de gemeentelijke zorginkoop. De CRvB oordeelde dat gemeenten zorg niet langer alleen in resultaatdefinities mogen toewijzen, maar altijd minimaal het aantal uren zorg in de beschikking moeten vermelden. Hoewel de uitspraak niet rechtstreeks het inkopen van resultaten verbiedt, heeft dit weinig zin als gemeenten bij de toewijzing van zorg ook de uren inzet ‘vast zetten’. Binnenlands Bestuur publiceerde een kort essay van PPRC-onderzoekers Niels Uenk en Madelon Wind waarin zij betogen dat de uitspraak het voor gemeenten lastig maakt om de doelstellingen van de decentralisaties te bereiken. De uitvoering van sociale zorgdiensten wordt met deze uitspraken terug in de tijd gezet. Zie het hele essay hier: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/opinie/ingezonden/wmo-en-jeugdhulp-terug-in-de-tijd-gezet.9601307.lynkx

Zie de volledige uitspraak hier: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3241&showbutton=true&keyword=wmo

PPRC vertegenwoordigd op Public Procurement Symposium in Parijs

symposiumpp

Madelon Wind en Niels Uenk hebben op het vierde Interdisciplinary Symposium on Public Procurement, gehouden op 25 en 26 oktober in Parijs, wetenschappelijk PPRC-onderzoek gepresenteerd. De PPRC-onderzoekers zijn geaccepteerd in het deelthema ‘Corruption and probity in public procurement’ met het paper ‘Municipal procurement of social care – opportunitic behavior opportunities’ (auteurs: Niels Uenk, Madelon Wind, Jan Telgen). Het paper beschrijft verschillende modellen van opdrachtgeverschap die door Nederlandse gemeenten worden gehanteerd voor het inkopen van maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wmo 2015, en individuele jeugdhulpvoorzieningen in het kader van de Jeugdwet. Vanuit een Agency-theory perspectief beschrijft het paper voor elk van de modellen de kansen voor opportunistisch gedrag door zorgaanbieders.

 

PPRC-onderzoek ‘Monitor Gemeentelijke Zorginkoop 2018’ naar Tweede Kamer gestuurd.

PPRC.psd juist formaat

Onderzoekers van het PPRC (Niels Uenk, Madelon Wind en Jan Telgen) hebben samen met het Nederlands Jeugdinstituut in opdracht van PIANOo de stand van zaken rond gemeentelijke inkoop in het sociaal domein in beeld gebracht. Van álle gemeenten hebben de onderzoekers álle inkoopprocedures en contracten van Wmo-maatwerkvoorzieningen en individuele Jeugdhulpvoorzieningen verzameld en geanalyseerd. In totaal zijn 4.140 contracten geanalyseerd op aspecten als het gehanteerde uitbestedingsinstrument (subsidie, overheidsopdracht of open house), de inkoopprocedure, gehanteerde bekostigingsvorm, inkoopsamenwerking tussen gemeenten, innovatiegerichte inkoop en integratie van inkoop Wmo en Jeugdhulp voorzieningen. Tevens slaat het onderzoek een brug tussen eerder vergelijkbaar onderzoek naar de nieuwe Wmo-taken sinds 2015 – waardoor ook trends in gemeentelijke zorginkoop in beeld worden gebracht.

Enkele opvallende uitkomsten: gemeenten hanteren in bijna 90% van de zorginkoop het ‘open house’ model, hoewel gemeenten zelf vaak spreken van een aanbesteding van een overheidsopdracht. Gemeenten kopen vaak gezamenlijk in – waarbij samenwerkingsverbanden in de jeugdhulp nog steeds veel groter zijn dan voor Wmo-inkoop. Samenwerkingsverbanden zijn niet stabiel: elk jaar vallen verbanden uit elkaar. Gemeenten kiezen vaak voor een dialooggerichte inkoopprocedure, en hanteren langlopende contracten – beide wel vaker bij Wmo-inkoop dan bij inkoop van jeugdhulp. Er is een voorzichtige trend richting resultaatgerichte zorginkoop. Ten slotte lijkt de inkoop van jeugdhulp de trends in de Wmo-inkoop te volgen, maar met enige vertraging.

Het onderzoek is op 4 juli 2018 door minister Hugo de Jonge met een kamerbrief meegestuurd naar de Tweede Kamer. Het onderzoek sluit aan bij het promotieonderzoek van Niels Uenk (gemeentelijke zorginkoop Wmo), Madelon Wind (gemeentelijke inkoop Jeugdhulp) en relateert aan het onderzoek van Gerrieke Bouwman naar de aanbestedingsrechtelijke aspecten van gemeentelijke zorginkoop.

Voor het gehele onderzoek, zie: ‘Monitor Gemeentelijke zorginkoop 2018‘ en de brochure ‘Inkoop jeugdhulp door gemeenten’.

Paper Gerrieke Bouwman geaccepteerd voor presentatie IPPC8 (2018) conference

logo IPPC

Van woensdag 8 t/m vrijdag 10 augustus 2018 zal de achtste editie van het ‘International Public Procurement Conference‘ (IPPC) plaatsvinden in Arusha, Tanzania. Ter gelegenheid daarvan schreef Gerrieke Bouwman een paper om een gedeelte van haar bevindingen uit haar onderzoek naar de verschillende rechtsinstrumenten voor het uitbesteden van sociale diensten aan een internationaal publiek te presenteren, alsmede om inzichten te verkrijgen uit ander landen. De paper richt zich met name op de recente arresten Falk Pharma (zaak C-410/14) en Tirkkonen (zaak C-9/17), en de nieuwe vragen die met deze arresten zijn ontstaan; in Nederland met name over het hanteren van het zogenoemde ‘openhousemodel’ bij het uitbesteden van opdrachten in het sociaal domein. De paper is geaccepteerd en zal tijdens de conferentie worden gepresenteerd.

De IPPC is wereldwijd een van de grootste internationale conferenties op het gebied van het aanbestedingsrecht en bedoeld voor academische discussie en engagement met beroepsbeoefenaars op dit terrein. Inmiddels trekt deze conferentie deelnemers uit meer dan 100 landen. Voor meer informatie zie de IPPC website.

 

English:

Paper Gerrieke Bouwman accepted for the IPPC8 (2018) conference

From Wednesday 8th till Friday 10th August 2018 the eighth International Public Procurement Conference (IPPC) will take place in Arusha, Tanzania. To bring her research findings to a broader audience and to get inspiration from practices in other countries, PPRC-scholar Gerrieke Bouwman is attending the conference and will present a paper about the different legal instruments that can be used for organising social care services. The main focus of the paper will be on the recent CJEU judgments in Falk Pharma (case C-410/14) and Tirkkonen (case C-9/17) and the new questions that came up after these judgements; in the Netherlands, especially about the use of the ‘open house model’ in the social sector. The paper is accepted for presentation on the Conference.

The IPPC is one of the largest, international public procurement conferences globally and dedicated to academic discussion and practitioner engagement. Over the last 14 years having built its profile in attracting participants from almost 100 countries.

For more information, visit the IPPC website.

Rechtsbescherming in aanbestedingszaken niet op orde

Staatscourant logo

Effectieve rechtsbescherming is cruciaal voor een goed functionerende markt voor overheidsopdrachten. Maar van effectieve rechtsbescherming  kan volgens Elisabetta Manunza (Universiteit Utrecht) en Chris Jansen (VU Amsterdam) in Nederland niet worden gesproken en dat leggen ze kort uit in een column in de Staatscourant.

In Nederland is er geen onafhankelijke autoriteit die toezicht houdt op het gedrag van aanbesteders. De waarborgen die inschrijvers hebben om zich tegen ongewenste praktijken te verweren zijn daarom afhankelijk van de effectiviteit van de rechtsbescherming. ”Een punt van zorg is dan dat aanbestedingsgeschillen hoofdzakelijk in kort geding worden beslecht.”, aldus Manunza en Jansen. Bovendien worden hierdoor de beslissingen van aanbesteders in de regel slechts marginaal door de rechter getoetst.

”Wanneer de rechter vervolgens ook nog eens tot een oordeel komt dat in het nadeel van de inschrijver is – en de statistieken laten zien dat dit vaker wel dan niet het geval is – betekent dit voor de laatste feitelijk het einde van de rechtsgang. De aanbesteder mag vervolgens namelijk overgaan tot het sluiten van een contract met de winnaar van de aanbesteding.”, aldus Manunza en Jansen.

De auteurs spreken ten slotte de wens uit dat de rechtsbescherming van inschrijvers hoog op de agenda te staan komt in het onderzoek dat staatssecretaris Keijzer voor 2019 heeft toegezegd naar aanleiding van het algemeen overleg van de vaste Kamercommissie van Economische Zaken en Klimaat op 24 mei van dit jaar.

Dat deze boodschap breed gedragen wordt blijkt ook uit de recente parlementaire ontwikkelingen omtrent aanbestedingen. In dezelfde week werden namelijk moties aangenomen in de Tweede Kamer waarin de regering nadrukkelijk verzocht wordt te onderzoeken hoe de rechtsbescherming van inschrijvers in aanbestedingszaken verbeterd kan worden.