Archives

now browsing by author

 

Artikel Niels Uenk bekroond tot ‘best paper on public procurement’ op IPSERA congres

4b7f5b9c-739f-47df-a708-f003b043d839

De inzending van PPRC-onderzoeker Niels Uenk, samen met de Finse wetenschapper Dr. Suvituulia Taponen, waarin een vergelijking wordt gemaakt tussen zorginkoop in Nederland en Finland, is op het 29e internationale IPSERA congres in Milaan uitgeroepen tot beste inzending binnen op het terrein van public procurement. IPSERA is de internationale vereniging voor onderzoek en onderwijs op het vlak van inkoopmanagement in de private en publieke sector. Het jaarlijkse internationale congres trekt academici vanuit ruim 40 landen over de gehele wereld.

Zowel in Finland als Nederland is thuiszorg gedecentraliseerd. In het paper maken Uenk en Taponen een vergelijking tussen het juridische stelsel voor thuiszorg in Finland en Nederland, en de wijze waarop gemeenten in beide landen de zorg organiseren binnen dit juridische stelsel. Opvallend is dat in beide landen een vaak een ‘open stelsel’ van contracten wordt gehanteerd (open house), hoewel dit in Finland in de wet is vastgelegd terwijl Nederlandse gemeenten van ruimte in de EU wetgeving gebruik maken die door uitspraken van het EU hof van justitie aan het daglicht kwam. Tevens is opmerkelijk dat Finse gemeenten het overgrote deel van de thuiszorg niet uitbesteden, maar zelf uitvoeren. In Nederland komt dit (nog) niet voor.

Het onderzoek maakt tevens deel uit van het proefschrift van Niels Uenk, dat hij op 6 september 2019 aan de Universiteit Utrecht verdedigt.

WMO en Jeugdhulp terug in de tijd gezet

Untitled-1-01

In oktober 2018 heeft de hoogste bestuursrechter in Nederland, de Centrale Raad van Beroep, een uitspraak gedaan met verstrekkende gevolgen voor de praktijk van de gemeentelijke zorginkoop. De CRvB oordeelde dat gemeenten zorg niet langer alleen in resultaatdefinities mogen toewijzen, maar altijd minimaal het aantal uren zorg in de beschikking moeten vermelden. Hoewel de uitspraak niet rechtstreeks het inkopen van resultaten verbiedt, heeft dit weinig zin als gemeenten bij de toewijzing van zorg ook de uren inzet ‘vast zetten’. Binnenlands Bestuur publiceerde een kort essay van PPRC-onderzoekers Niels Uenk en Madelon Wind waarin zij betogen dat de uitspraak het voor gemeenten lastig maakt om de doelstellingen van de decentralisaties te bereiken. De uitvoering van sociale zorgdiensten wordt met deze uitspraken terug in de tijd gezet. Zie het hele essay hier: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/opinie/ingezonden/wmo-en-jeugdhulp-terug-in-de-tijd-gezet.9601307.lynkx

Zie de volledige uitspraak hier: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3241&showbutton=true&keyword=wmo

PPRC vertegenwoordigd op Public Procurement Symposium in Parijs

symposiumpp

Madelon Wind en Niels Uenk hebben op het vierde Interdisciplinary Symposium on Public Procurement, gehouden op 25 en 26 oktober in Parijs, wetenschappelijk PPRC-onderzoek gepresenteerd. De PPRC-onderzoekers zijn geaccepteerd in het deelthema ‘Corruption and probity in public procurement’ met het paper ‘Municipal procurement of social care – opportunitic behavior opportunities’ (auteurs: Niels Uenk, Madelon Wind, Jan Telgen). Het paper beschrijft verschillende modellen van opdrachtgeverschap die door Nederlandse gemeenten worden gehanteerd voor het inkopen van maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wmo 2015, en individuele jeugdhulpvoorzieningen in het kader van de Jeugdwet. Vanuit een Agency-theory perspectief beschrijft het paper voor elk van de modellen de kansen voor opportunistisch gedrag door zorgaanbieders.

 

PPRC-onderzoek ‘Monitor Gemeentelijke Zorginkoop 2018’ naar Tweede Kamer gestuurd.

PPRC.psd juist formaat

Onderzoekers van het PPRC (Niels Uenk, Madelon Wind en Jan Telgen) hebben samen met het Nederlands Jeugdinstituut in opdracht van PIANOo de stand van zaken rond gemeentelijke inkoop in het sociaal domein in beeld gebracht. Van álle gemeenten hebben de onderzoekers álle inkoopprocedures en contracten van Wmo-maatwerkvoorzieningen en individuele Jeugdhulpvoorzieningen verzameld en geanalyseerd. In totaal zijn 4.140 contracten geanalyseerd op aspecten als het gehanteerde uitbestedingsinstrument (subsidie, overheidsopdracht of open house), de inkoopprocedure, gehanteerde bekostigingsvorm, inkoopsamenwerking tussen gemeenten, innovatiegerichte inkoop en integratie van inkoop Wmo en Jeugdhulp voorzieningen. Tevens slaat het onderzoek een brug tussen eerder vergelijkbaar onderzoek naar de nieuwe Wmo-taken sinds 2015 – waardoor ook trends in gemeentelijke zorginkoop in beeld worden gebracht.

Enkele opvallende uitkomsten: gemeenten hanteren in bijna 90% van de zorginkoop het ‘open house’ model, hoewel gemeenten zelf vaak spreken van een aanbesteding van een overheidsopdracht. Gemeenten kopen vaak gezamenlijk in – waarbij samenwerkingsverbanden in de jeugdhulp nog steeds veel groter zijn dan voor Wmo-inkoop. Samenwerkingsverbanden zijn niet stabiel: elk jaar vallen verbanden uit elkaar. Gemeenten kiezen vaak voor een dialooggerichte inkoopprocedure, en hanteren langlopende contracten – beide wel vaker bij Wmo-inkoop dan bij inkoop van jeugdhulp. Er is een voorzichtige trend richting resultaatgerichte zorginkoop. Ten slotte lijkt de inkoop van jeugdhulp de trends in de Wmo-inkoop te volgen, maar met enige vertraging.

Het onderzoek is op 4 juli 2018 door minister Hugo de Jonge met een kamerbrief meegestuurd naar de Tweede Kamer. Het onderzoek sluit aan bij het promotieonderzoek van Niels Uenk (gemeentelijke zorginkoop Wmo), Madelon Wind (gemeentelijke inkoop Jeugdhulp) en relateert aan het onderzoek van Gerrieke Bouwman naar de aanbestedingsrechtelijke aspecten van gemeentelijke zorginkoop.

Voor het gehele onderzoek, zie: ‘Monitor Gemeentelijke zorginkoop 2018‘ en de brochure ‘Inkoop jeugdhulp door gemeenten’.

Paper Gerrieke Bouwman geaccepteerd voor presentatie IPPC8 (2018) conference

logo IPPC

Van woensdag 8 t/m vrijdag 10 augustus 2018 zal de achtste editie van het ‘International Public Procurement Conference‘ (IPPC) plaatsvinden in Arusha, Tanzania. Ter gelegenheid daarvan schreef Gerrieke Bouwman een paper om een gedeelte van haar bevindingen uit haar onderzoek naar de verschillende rechtsinstrumenten voor het uitbesteden van sociale diensten aan een internationaal publiek te presenteren, alsmede om inzichten te verkrijgen uit ander landen. De paper richt zich met name op de recente arresten Falk Pharma (zaak C-410/14) en Tirkkonen (zaak C-9/17), en de nieuwe vragen die met deze arresten zijn ontstaan; in Nederland met name over het hanteren van het zogenoemde ‘openhousemodel’ bij het uitbesteden van opdrachten in het sociaal domein. De paper is geaccepteerd en zal tijdens de conferentie worden gepresenteerd.

De IPPC is wereldwijd een van de grootste internationale conferenties op het gebied van het aanbestedingsrecht en bedoeld voor academische discussie en engagement met beroepsbeoefenaars op dit terrein. Inmiddels trekt deze conferentie deelnemers uit meer dan 100 landen. Voor meer informatie zie de IPPC website.

 

English:

Paper Gerrieke Bouwman accepted for the IPPC8 (2018) conference

From Wednesday 8th till Friday 10th August 2018 the eighth International Public Procurement Conference (IPPC) will take place in Arusha, Tanzania. To bring her research findings to a broader audience and to get inspiration from practices in other countries, PPRC-scholar Gerrieke Bouwman is attending the conference and will present a paper about the different legal instruments that can be used for organising social care services. The main focus of the paper will be on the recent CJEU judgments in Falk Pharma (case C-410/14) and Tirkkonen (case C-9/17) and the new questions that came up after these judgements; in the Netherlands, especially about the use of the ‘open house model’ in the social sector. The paper is accepted for presentation on the Conference.

The IPPC is one of the largest, international public procurement conferences globally and dedicated to academic discussion and practitioner engagement. Over the last 14 years having built its profile in attracting participants from almost 100 countries.

For more information, visit the IPPC website.