Academisch Genootschap Aanbesteden

Doel

Het Academisch Genootschap Aanbesteden (AGA) werd eind 2009 opgericht met als doel periodiek (twee keer per jaar) van gedachten te wisselen over de juridische en economische aspecten van aanbesteding en marktwerking. Het idee is tussen de betrokken hoogleraren een open uitwisseling van ideeen te creëren. Iedere bijeenkomst wordt afgesloten met een kort persbericht. Het AGA geeft gevraagd en ongevraagd advies over vraagstukken op het gebied van marktwerking en aanbesteding. Bij de samenstelling van het genootschap is gekeken naar hoogleraren met een juridische en/of economische achtergrond.

Werkveld

Het aanbestedingsbeleid van de Nederlandse overheid grijpt diep in op de structuur van de maatschappij en samenleving. Met een geschat inkoop volume van € 120.000.000.000 per jaar is de overheid een belangrijke speler in de Nederlandse economie. Met haar aanbestedingsbeleid kan de overheid innovatie stimuleren dan wel afremmen en duurzaamheid bevorderen of tegenwerken. Daarnaast kan men het MKB stimuleren en ondernemerschap propageren door middel van een gericht inkoop en aanbestedingsbeleid.

Het academisch genootschap aanbesteden signaleert dat de regelgeving op het gebied van aanbesteding en marktwerking in Nederland zeer gecompliceerd zijn geworden en belemmerend kunnen werken met betrekking tot het gevoerde economische beleid in Nederland.

De aan de regulering van de markt van overheidsopdrachten ten grondslag liggende doelstellingen hebben deels een economische en deels een juridische component. Economische en juridische doelstellingen zijn nauw met elkaar verweven. Een eenzijdige juridische behandeling van regulering inzake overheidsopdrachten brengt het risico met zich mee dat regels weliswaar op zich juist kunnen zijn, maar in de praktijk tot sub-optimale uitkomsten leiden. Een eenzijdige economische visie op dit onderwerp zou de rechtmatigheid van het handelen van overheidsorganisaties in gevaar kunnen brengen. Het AGA tracht beide visies te combineren bij het bestuderen van en adviseren inzake overheidsopdrachten en marktwerking.

Het academisch genootschap aanbesteden wil acteren als een kritische doch opbouwende partner in de discussies aangaande deze onderwerpen.