June, 2017

now browsing by month

 

PPRC viert lustrum executive onderwijs

 

 

 

 

 

Beter Aanbesteden in 2022

Op vrijdag 23 juni jl. vond de bijeenkomst ‘Beter Aanbesteden in 2022’ plaats ter viering van het eerste lustrum van het executive onderwijs op het gebied van aanbesteden en inkoop aan de Universiteit Utrecht. De afgelopen jaren zijn honderden professionals, werkzaam voor tal van overheden, ondernemingen en advocatenkantoren, opgeleid door het volgen van een aanbestedingsrechtelijke opleiding, cursus of masterclass.

Picture5De bijeenkomst stond in het teken van de toekomst van aanbesteden en inkoop: ‘wat is essentieel om in 2022 beter aan te besteden?’. Meer dan 80 alumni waren voor deze gelegenheid naar de Raadzaal te Utrecht gekomen.

Na een feestelijk ontvangst werd de bijeenkomst geopend door prof. mr. Elisabetta Manunza met een korte terugblik op vijf jaar executive onderwijs aan de Universiteit Utrecht.

 

Picture4

 

 

In zijn key-note ging drs. Matthijs Huizing, de Aanjager van het traject ‘Beter Aanbesteden’ dat in september 2016 door de minister van Economische Zaken  is opgezet, in op de vorderingen van het traject dat als doel heeft de beeldvorming rondom aanbesteden te verbeteren, de kennisuitwisseling en communicatie tussen ondernemers en aanbestedende diensten te vergroten en de positie en professionaliteit van de inkoper te versterken. Beter Aanbesteden gaat om concrete acties om de aanbestedingspraktijk te verbeteren, zoals: het organiseren van marktdagen, het verbeteren van TenderNed, het publiceren van handvatten over marktconsultaties, het maken van een paspoort voor aanbesteders, het actualiseren van modellen inkoopbeleid, het standaardiseren van SROI beleid en het leren van de ervaringen in de bouw t.a.v. paritaire voorwaarden om de risicoverdelingen in de zorg te verbeteren. In het najaar wordt de definitieve actie-agenda bekend gemaakt.

Daaropvolgend sprak prof. mr. Jan-Michiel Hebly (Houthoff Buruma, Universiteit Leiden en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht). Hebly ging in op de problemen die wet- en regelgeving veroorzaken in de aanbestedingspraktijk en welke wijzigingen – naast de aanpak van het traject ‘Beter Aanbesteden’ – nodig zijn om in 2022 beter te kunnen aanbesteden. Hij ging o.a. in op de definitie van grensoverschrijdend belang, het belang van tender boards, het uitwerken van past performance, het instellen van klachtencommissies bij aanbestedende diensten en de welwillendheid t.a.v. de adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Picture3Prof. Elisabetta Manunza (PPRC, UU) haakte op beide onderwerpen in met een uiteenzetting van de PPRC visie op onderwijs en de rol die aanbestedingsrechtelijke opleidingen kunnen spelen in het realiseren van “bewuste, bekwame en bewogen professionals”. Manunza legde uit dat in de executive aanbestedingsrecht de focus ligt op het verkrijgen van ‘juridisch inzicht’ naast kennis van de regels. Het gaat om het aanleren van de methode die professionals in staat stelt om kennis op autonome wijze te kunnen opdoen, bijhouden en toepassen. Daartoe is van belang om te leren onderscheiden binnen het recht en tussen het recht en andere disciplines; om inzicht te krijgen in waarom een juridisch stelsel zo in elkaar zit en welke doelen daarmee worden nagestreefd. Tot slot noemde zij het maatschappelijk ‘geheugen’ als belangrijk element: de invloed die geschiedenis, economie, politiek etc. op rechtsvorming hebben. Interdisciplinariteit staat aan de basis van de UU executive aanbestedingsrecht. Daarom de samenwerking met prof. dr.  Jan Telgen (PPRC, UT) die de aanwezige alumni liet meedenken aan de hand van prikkelende stellingen.

 

Picture2Pitchen voor Beter Aanbesteden

Na de pauze verdedigden PPRC-onderzoekers mr. Willem Janssen, ir. Niels Uenk en mr. Gerrieke Bouwman ieder een stelling rondom het thema ‘Beter Aanbesteden’ door te focussen op een aspect dat zij in het kader van hun PhD onderzoek bestuderen. Na afloop van hun ‘pitches’ kon het publiek stemmen, hetgeen een levendige discussie opleverde. Mr. Willem Janssen pleitte voor een verbod in de Aanbestedingswet 2012 voor private inbreng in publiek-publieke samenwerkingsverbanden. Ir. Niels Uenk verdedigde de stelling dat het nieuwe verlichte regime voor sociale diensten in de Aanbestedingswet 2012 een drama is voor zowel zorginkopers als zorgaanbieders en legde uit waarom. Tot slot beargumenteerde mr. Gerrieke Bouwman dat om effectief maatschappelijk beleid te voeren kennis van de Aanbestedingswet 2012 noodzakelijk is. Na de stemming kregen Niels en Willem 69% van de zaal aan hun zijde, maar moesten hun meerdere erkennen in Gerrieke die 74% mee kreeg.

Picture1Het programma werd afgesloten met de officiële overhandiging van devijfde druk van ‘Aanbestedingsrecht voor Overheden’ door mr. Maurice Essers en mr. Claire Lombert aan prof. Elisabetta Manunza. Dit boek is voorgeschreven voor de opleiding ‘Aanbestedingsrecht voor de Inkooppraktijk’, welke weer start op 11 september a.s. Voor het programma, klik hier

De dag werd afgesloten met een borrel in de buitenlucht van de prachtige tuin van Achter Sint Pieter 200.

 

PowerPoints en Twitter verslag 

De PowerPoints van deze bijeenkomst kunt u zien door op de volgende links te klikken:

Voor het Twitter verslag met een aantal mooie quotes, klik hier.

 

 

ELISABETTA MANUNZA & JAN TELGEN PRESENTEREN OP GLOBAL REVOLUTION VIII

Op 12 juni 2017 presenteerden prof. Elisabetta Manunza en prof. Jan Telgen hun onderzoek over gunningsmethodieken (‘relative scoring and the limits of the principles of equal treatment and transparency’ en Non-intentional price preferences’) op de ‘Global Revolution’ conferentie van Nottingham University.

Klik hier voor het programma.

 

English:

On June 12th, prof. Elisabetta Manunza and prof. Jan Telgen presented at the ‘Global Revolution’ conference of Nottingham University about award methodologies and scoring mechanisms (‘relative scoring and the limits of the principles of equal treatment and transparencyand ‘Non-intentional price preferences’).

For the full program, click here.

Belang van inkoopfunctie zwaar onderschat

 In een interview met Aanbestedingscafe.nl stellen Mattijs Huizing, Aanjager van het traject Beter Aanbesteden, en PPRC-onderzoeker Willem Janssen dat er nog te weinig aandacht is voor de inkoopfunctie van de overheid terwijl deze 60% van het overheidsbudget vertegenwoordigd.

“Aanbesteden komt daarnaast over het algemeen niet positief in het nieuws. Eerst met de bouwfraude, daarna Fyra en nu een aantal ICT-affaires. Dat is smullen voor de media, maar neemt niet weg dat een groot gedeelte van alle aanbestedingen wél goed gaat. Dat er meerwaarde voor aanbestedende diensten en burgers wordt gecreëerd wordt te snel vergeten”, aldus Janssen.

Aanbesteden heeft hierdoor last van een slecht imago. ‘‘Collega’s hebben geen zin in de procedures, maar realiseren zich niet dat de inkoper de budgethouder door dat proces de juiste vragen dwingt te stellen en stimuleert om goed na te denken over zijn opdracht’’, aldus Huizing.

Om deze problemen aan te kaarten is het traject ‘Beter Aanbesteden’ opgezet. Hierbij is aanbestedend Nederland in vijf regio’s opgeknipt, waarbinnen de vertegenwoordigers met elkaar in gesprek gaan.

 

Benieuwd naar de uitkomsten van dit traject? Klik hier voor het gehele artikel.

 

English:

Importance of procurement underestimated 

In an interview with Aanbestedingscafe.nl, Matthijs Huizing and PPRC-researcher Willem Janssen point out that unsufficient weight is being attributed to  the role of procurement even though it represents 60% of its total budget.

‘‘More problematically speaking, public procurement, in general, does not receive positive media attention. First, the bid rigging scandal in – the construction sector (‘‘bouwfraude’’), then the procurement of the Fyra-trains and now a few troubled ICT procurements. These cases highlight substantial room for improvement, but they do not take away that the majority of public tenders is successful. Stakeholders tend to forget that it has positive effects for the contracting parties and ultimately citizens as well’’, according to Janssen.

‘‘Colleagues might not like public procurement procedures, but they often do not realise that these procedures force contracting authorities to ask the right questions and stimulates them to truly consider what their needs are and how they could be met’, according to Huizing.

 

Interested to read more? Click here for the full article (in Dutch).

Eerste column PPRC in Staatscourant: ‘’Zorginkoop kan anders dan aanschaf van rioolbuizen’’

Na jarenlang een column over aanbesteden en publieke inkoop in Cobouw te hebben geschreven gaan de onderzoekers van het PPRC een maandelijkse column voor de Staatscourant schijven. Het gaat om een nieuw rubriek ‘ Aanbestedingsrecht’ (onder eindredactie van Elisabetta Manunza). In Nederland is er in algemene termen weerstand tegen aanbestedingen. In de column gaan de onderzoekers misvattingen en verkeerde informatie in een ander daglicht zetten. De eerste column, door Prof. mr. Elisabetta Manunza en Prof. dr. Jan Telgen gaat over de inkoop van de zorg en is op 6 juni in de papieren versie uitgekomen.

De aanleiding van de eerste column vormt een interview in het NRC Handelsblad van 4 mei waarin de Rotterdamse wethouders Adriaan Visser (D66) en Hugo de Jonge (CDA) zich beklagen over de onmogelijkheid om bij aanbestedingen van zorg rekening te houden met de lokale context en waarin ze zich afvragen wat een ondernemer uit een ander land in Nederland te zoeken heeft.

‘’We zien dit patroon vaker: wanneer een aanbesteding niet goed verloopt of er ernstige (corruptie-) incidenten plaatsvinden is de publieke reflex om de oorzaak daarvan in de EU-regelgeving te zoeken’’, aldus Manunza en Telgen. Hierdoor blijven de werkelijke problemen echter onbesproken en daarmee ook de mogelijke oplossingen: ‘’Zo blijft in dit geval onvermeld dat gemeenten een waaier aan keuzemogelijkheden hebben om de zorg in te richten’’.

 

Benieuwd naar de gehele column? Klik hier.

 

English:

PPRC scholars have built up a well-known reputation in the field by also publishing the results of their scientific research for a non-scientific audience. Over the last years these scholars wrote a column on public procurement for ‘Cobouw’, which is the Dutch newspaper for the construction sector. From June 2017 onwards, they will contribute to a monthly column on public procurement law (under the supervision of prof. Elisabetta Manunza) for the ‘Staatscourant’, which is the Dutch national law gazette. In the Netherlands, there is – generally speaking – resistance against public procurement. By means of their columns, the researchers aim to address misunderstandings and erroneous reporting on public procurement matters.

The first column by prof. mr. Elisabetta Manunza and prof. dr. Jan Telgen deals with the procurement of social care services and was published on 6 June. The column was triggered by an interview in the ‘’NRC Handelsblad’’ on 4 May in which the Aldermen from the municipality of Rotterdam Adriaan Vissers (D66) and Hugo de Jonge (CDA) complain about the impossibility to take the ‘local context’ into account in public procurement procedures. ‘’We see this pattern more often. It comes up when the outcome of a tender does not coincide with the expectations of contracting authorities or economic operators, and even more so, when it concerns serious (corruption-)incidents. The general reflex is then to blame European procurement regulations for the problems at hand. ”, according to Manunza and Telgen. As a consequence, the real problems are not considered properly. When it comes to social services tenders, it has disastrous consequences to not sufficiently consider the wide range of possibilities that municipalities currently have to in- and outsource social care services’’.

 

Interested in the whole column (in Dutch)? Click here.

 

PPRC-juristen dragen bij aan nieuwe Tekst & Commentaar Aanbestedingsrecht

Tekst & Commentaar Aanbestedingsrecht, derde druk, is uit! Op 29 mei verscheen de nieuwe druk van deze praktische bundel met de Aanbestedingswet 2012 voorzien van commentaar. Onder de auteurs: Elisabetta Manunza (tevens co-redacteur), Gerrieke Bouwman en Willem Janssen.

Door gebruik te maken van de parlementaire geschiedenis, het Unierecht (verdragen en secundaire regelgeving), de beslissingen van de hoogste EU (HvJ EU) en nationale rechter (Hoge Raad), hebben vooraanstaande aanbestedingsrecht deskundigen – onder redacteurschap Jan-Michiel Hebly en Elisabetta Manunza – de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 voorzien van commentaar.

Als u, als jurist of aanbesteder, met het aanbestedingsrecht te maken krijgt, dan kunt u niet om de derde druk van Tekst & Commentaar Aanbestedingsrecht heen. Deze biedt u de laatste stand van zaken op het gebied van wet- en regelgeving, voorzien van korte en heldere commentaren.

Voor meer informatie, klik hier.

 

English:

Elisabetta Manunza (also co-editor), Gerrieke Bouwman and Willem Janssen contributed to the third edition of ‘‘Tekst & Commentaar Aanbestedingsrecht’’, which was published on the 29th of May.

By using parliamentary history, Union law (the Treaties and secondary legislation), the judgments of the Court of Justice of the EU and the Hoge Raad (Supreme Court of the Netherlands), leading scholars on public procurement law – under the supervision of Jan-Michiel Hebly and Elisabetta Manunza – have provided the revised ‘‘Aanbestedingswet 2012’’ (Public Procurement Act 2012) with annotation.

If you , as a lawyer or procurer (in the Netherlands), need to deal with public procurement law, then the third edition of ‘‘Tekst en Commentaar Aanbestedingsrecht’’ is essential. It gives insight in the latest developments relating to legislation and regulation, including short and clear notes.

For more information (in Dutch), click here.