January, 2017

now browsing by month

 

Niels Uenk geïnterviewd door Public Procurement Podcast

In dit interview vertelt Niels uitgebreid over zijn promotieonderzoek. Het hoofdonderwerp van zijn onderzoek is de vraag hoe gemeenten sociale zorgtaken aanbesteden en welke benaderingen daarin leiden tot verbetering van de kwaliteit, vermindering van kosten, etc.

Daarnaast vertelt Niels ook welke voordelen en uitdagingen hij ervaart in het part-time werken als onderzoeker en part-time werken voor het Public Procurement Research Centre.

Het gehele interview is hier te beluisteren en te lezen.

Jeffrey Rouwenhorst geïnterviewd door Binnenlands Bestuur

‘Op deze manier wordt niet voldaan aan de wettelijke voorschriften ten aanzien van inspraak in het sociaal domein’, benadrukt Rouwenhorst. ‘Burgers kunnen in iets minder dan de helft van de gemeenten niet meepraten over het beleid op het gebied van de Jeugdwet en de Participatiewet. Je kunt je afvragen wat dit betekent voor het draagvlak van beleid. Het is wenselijk dat gemeenten de inspraak snel beter regelen.’

Op 17 januari 2017 is Jeffrey Rouwenhorst geïnterviewd door Binnenlands Bestuur. Jeffrey is consultant en onderzoeker bij het PPRC. In dit interview gaat hij in op de uitkomsten van het onderzoek dat hij samen met onderzoeker Niels Uenk en hoogleraar inkoopmanagement Jan Telgen heeft verricht. Daaruit blijkt dat veel gemeenten, ondanks de wettelijke verplichting, verzaken om hun burgers voldoende te betrekken bij de uitvoering van de Jeugdwet en de Participatiewet.

Klik hier, om het volledige interview te lezen.

 

 

Openingsartikel Gerrieke Bouwman over het Falk-arrest in JAAN

In het artikel “Een open toetredingssysteem zonder selectie: een nieuwe rechtsfiguur die buiten de werkingssfeer van de aanbestedingsrichtlijnen valt?” gaat Gerrieke Bouwman in op de betekenis van het arrest van het HvJ EU 2 juni 2016, ECLI:EU:C:2016:399 (ook wel: Falk-arrest). In het artikel komt allereerst de ratio aan de orde die het Hof volgt om tot de conclusie te komen dat bij het aan zijn oordeel onderworpen systeem geen sprake is van een overheidsopdracht die onder de aanbestedingsrichtlijnen valt. Vervolgens wordt de betekenis van het arrest geïnterpreteerd door deze te plaatsen in het licht van het specifieke karakter van de aan het systeem verbonden overeenkomsten. Gezien de gelijkende kenmerken van een open toetredingssysteem als waarvan in dit arrest sprake is met een vergunningenstelsel, wordt ook deze aanverwante rechtsfiguur bij de bespreking betrokken. Vervolgens wordt de betekenis van arrest geïllustreerd door deze toe te passen op een vergelijkbaar open stelsel van afspraken gehanteerd bij de inkoopmethode die in Nederland ‘bestuurlijk aanbesteden’ wordt genoemd. Tot slot volgt een conclusie met enkele vuistregels voor de praktijk.

In beginsel kan het hanteren van een open toetredingssysteem zonder het maken van een selectie door de aanbestedende dienst ertoe leiden dat geen concurrentie tussen ondernemers plaatsvindt of dat nationale ondernemingen worden begunstigd, zodat de totstandkoming van de interne markt wordt belemmerd. Dit zou alleen gerechtvaardigd kunnen worden op grond van dwingende redenen van algemeen belang, zoals de volksgezondheid, en als aan de overige voorwaarden van EU-recht is voldaan. In het artikel wordt onder meer betoogd dat het systeem als aan de orde in dit arrest, dat de beschikbaarheid van geneesmiddelen met een bepaalde werkzame stof dat ontstekingen in de darmwand remt betreft, vanwege zijn aard (de volksgezondheid) erom vraagt dat een open systeem, gelijkend op een vergunningenstelsel, wordt gehanteerd en daarmee een gerechtvaardigde belemmering oplevert. Bovendien zijn dan wel de fundamentele beginselen van het EU-Verdrag van toepassing op het systeem, in het bijzonder de beginselen van non-discriminatie, gelijke behandeling en het transparantiebeginsel.

Ook voor de organisatie van sociale diensten lijkt een dergelijk systeem mogelijk, hier op grond van doelstellingen van sociaal beleid.  Van belang is dat dan steeds wel moet worden voldaan aan de kaders die het EU-recht daaraan stelt. Voor het overige geldt dat aanbestedende diensten niet door het hanteren van een open toetredingssysteem de aanbestedingsregels kunnen omzeilen.

Het artikel is gepubliceerd in JAAN (Jurisprudentie Aanbestedingsrecht), aflevering 8 van 7 december 2016 en vooralsnog alleen met abonnement te lezen via: https://www.sdu.nl/jurisprudentie-aanbestedingsrecht.html

Interview Willem Janssen Aanbestedingscafe

“Kunnen ministeries voor elkaar werkzaamheden uitvoeren zonder dat de aanbestedingsregels daarop van toepassing zijn?” vraagt Janssen. “De Commissie besloot van niet. De vraag die hierbij speelt is of de Staat gezien kan worden als meerdere aanbestedende diensten of als één aanbestedende dienst. Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt dat de ministeries vrijelijk kunnen samenwerken. Daarmee verdedigde ze de keuze om scanactiviteiten voor het Nationaal Archief toch in te besteden.”

Op 15 december 2016 is Willem Janssen geïnterviewd door AanbestedingsCafe.nl. Hij gaat in op de beslissing van minister Bussemaker om scanactiviteiten voor het Nationaal Archief in te besteden en op inbesteding door de overheid in zijn algemeen.

Het volledige interview op aanbestedingscafe.nl is hier beschikbaar.

 

Elisabetta Manunza geïnterviewd door OSB Inzicht

Prof. mr. Elisabetta  Manunza is geïnterviewd door OSB Inzicht, een uitgave van de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB), werkgeversorganisatie van de schoonmaak- en glazenwassersbranche in Nederland. In het interview gaat zij in op de beslissing van minister Asscher van Sociale Zaken om het schoonmaakwerk bij de overheid weer te gaan inbesteden. “Er is geen wet- of regelgeving die de overheid verplicht om onderzoek te doen naar de consequenties van inbesteding op korte en lange termijn”. Elisabetta pleit voor een systeem van voorafgaande toetsing om te waarborgen dat de overheid de keuze voor inbesteden slechts baseert op objectieve en niet-discriminerende motieven.

Lees het volledige interview op www.osbinzicht.nl