May, 2013

now browsing by month

 

Presentaties openingssymposium beschikbaar

De PowerPoint-presentaties van het PPRC openingssymposium ‘Nieuwe aanbestedingswet, nieuwe vraagtechnieken’ van 21 mei 2013 zijn nu beschikbaar. Ook zijn enkele foto’s van het openingssymposium op de website geplaatst.

Prof. mr. Gert-Wim van de Meent: Inkoop (samenwerking) in de zorg

Prof. dr. Jan Telgen: Overheidsinkoop als onderzoeksonderwerp

Prof. mr. Elisabetta Manunza: Keuze van aanbesteders

Drs. Alfred de Weert (Randstad): Waarom Randstad een opdracht gaf aan het PPRC

Drs. Erik de Bruine (NEVI): Onderzoek in Inkoop in de publieke sector

PPRC openingssymposium ‘Nieuwe aanbestedingswet: nieuwe vraagtechnieken’

Ondanks het toenemende belang van het publieke inkopen en aanbestedingen in Nederland wordt op dit terrein nauwelijks interdisciplinair en multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek verricht. Daarom hebben de universiteiten van Utrecht en Twente samen een Public Procurement Research Centre (PPRC) opgericht waarin juristen en economen samenwerken aan wetenschappelijk onderzoek naar de aanbesteding en de inkoop in de publieke sector.

In Nederland wordt jaarlijks voor ca. € 100 miljard ingekocht en aanbesteed door overheden en andere publieke organisaties. Voor de maatschappij in het algemeen, en voor aanbestedende diensten en aanbieders specifiek, is het van groot belang dat deze inkopen en aanbestedingen zo rechtmatig en doelmatig mogelijk verlopen. Zeker gezien de ingrijpende ontwikkelingen van maatschappelijke en economische aard van de afgelopen jaren, is het van groot belang om te leren van eerdere ervaringen en verder te bouwen aan nieuwe inzichten. Daarbij kan onafhankelijk, consistent en gecoördineerd wetenschappelijk onderzoek helpen.

Nederlandse aanbestedingswet

Op 1 april j.l. is de Aanbestedingswet 2012 in werking getreden. Tezamen met de wet zullen ook diverse andere maatregelen, zoals de Gids Proportionaliteit, de Richtsnoeren voor leveringen en diensten en de Commissie van Aanbestedingsexperts een nieuwe impuls aan de ontwikkeling van het aanbestedingsrecht en de praktijk van inkoop geven. De Aanbestedingswet 2012 verandert en verbetert op een aantal punten de praktijk, maar heeft ook gezorgd voor nieuwe rechtsonzekerheden, en er zijn een aantal kansen voor inkooptechnische verbeteringen blijven liggen.

Een nieuwe Europese visie

Als reactie op de financiële crisis is vanaf 2010 op Europees niveau de benadering van aanbestedingen ingrijpend veranderd. In de voorstellen van de Europese Commissie uit december 2011 wordt voor een geheel ander institutioneel uitgangspunt gekozen, waarin de rol van nationale overheden als wetgever en bestuurder aanzienlijk is versterkt. Het aanbestedingsrecht wordt daarin niet meer als een opsomming van procedurele regels gezien, maar heeft een instrumentele benadering gekregen. Inkopen en aanbesteden worden gezien als een middel om beleidsdoeleinden, zoals duurzaamheid, maatschappelijke solidariteit en innovatie na te streven. Dit vergt een nieuwe aanpak voor overheidsinkopen.

Uitvoering in eigen beheer of uitbesteden?

Bij de vraag of bepaalde taken van de overheid beter in eigen beheer kunnen worden uitgevoerd of door een derde (en dus aanbesteed) wordt in onvoldoende mate in kaart gebracht welke de economische en maatschappelijke gevolgen van die keuze zijn. Daarbij gaat het niet alleen om de vraag wat nog mag, maar juist ook om de gevolgen van keuzes. Dat vergt een multidisciplinaire benadering.

Public Procurement Research Centre

Wetenschappelijk onderzoek naar de aanbesteding en de inkoop in de publieke sector is niet alleen noodzakelijk, maar zelfs urgent geworden. Tot nu toe was relevant wetenschappelijk onderzoek vooral monodisciplinair van aard; hetzij juridisch, hetzij economisch/bedrijfskundig. Het Public Procurement Research Centre van de Universiteit Utrecht en de Universiteit Twente combineert beide door expliciet te kiezen voor een multidisciplinaire en interdisciplinaire aanpak. Utrecht is, onder leiding van prof. mr. Elisabetta Manunza, gericht op de juridische aspecten van inkopen en aanbesteden. Vanuit Twente ligt de focus op bedrijfskundig en bestuurskundig onderzoek naar inkooptechnische en economische aspecten onder leiding van prof. dr. Jan Telgen.

Het Public Procurement Research Centre start op 21 mei 2013 officieel met het symposium ‘Nieuwe aanbestedingswet: nieuwe vraagtechnieken’. Hier wordt het eerste PPRC onderzoeksrapport gepresenteerd ten aanzien van beoordelingssystematieken bij aanbestedingen.

Inkopen en aanbesteden kan beter

Universiteiten Utrecht en Twente bundelen krachten

In Nederland wordt jaarlijks voor ca. € 100 miljard ingekocht en aanbesteed door overheden en andere publieke organisaties. Naar die inkopen en aanbestedingen wordt nauwelijks wetenschappelijk onderzoek verricht. Leren van eerdere ervaringen en het opbouwen van inzichten hoe het wel zou moeten, kan daarom maar beperkt plaatsvinden. Daar komt verandering in nu de Universiteiten van Utrecht en Twente op 21 mei een unieke samenwerking starten. Zij bundelen hun onderzoek naar inkopen en aanbesteden in het Public Procurement Research Centre (PPRC). Daarin wordt samengewerkt tussen juristen en economen.

Voor zowel de lokale, regionale als centrale overheid, maar ook voor aanbestedende diensten in sectoren als de zorg en het onderwijs gelden (Europese) aanbestedingsregels. Die hebben invloed op de miljarden aan overheidsinkopen. Voor de maatschappij als geheel en individuele aanbestedende diensten, maar ook voor aanbieders is het van groot belang dat deze inkopen en aanbestedingen zo goed mogelijk gebeuren. Daarbij kan onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek helpen. Het onderzoekscentrum beoogt dan ook zowel voor het bedrijfsleven als voor de overheid onafhankelijk onderzoek uit te voeren.

Tot nu toe was dat wetenschappelijk onderzoek vooral monodisciplinair van aard: hetzij juridisch hetzij economisch/bedrijfskundig. Het Public Procurement Research Centre (PPRC) van Utrecht en Twente combineert beide door expliciet te kiezen voor een multidisciplinaire en interdisciplinaire aanpak. Onderzoeksonderwerpen worden vanuit beide invalshoeken tegelijk benaderd: niet alleen wat mag wel en wat niet, maar ook wat is slim en wat niet?

Public Procurement Research Centre (PPRC)

De Universiteit Utrecht en Universiteit Twente bundelen hun krachten op het onderzoeksterrein van inkopen en aanbesteden in de publieke sector. De universiteiten combineren hun onderzoek vanuit twee invalshoeken. Utrecht is, onder leiding van professor Elisabetta Manunza, hoogleraar Europees en Internationaal Aanbestedingsrecht, sterk gericht op de juridische aspecten van inkopen en aanbesteden. Vanuit Twente ligt de focus op bedrijfskundig en bestuurskundig onderzoek onder leiding van professor Jan Telgen, hoogleraar Inkoopmanagement voor de publieke sector. De beide hoogleraren vormen de dagelijkse leiding van het PPRC. Zij zijn te bereiken via e.r.manunza@uu.nlen j.telgen@utwente.nl

Openingssymposium PPRC

Het Public Procurement Research Centre start officieel op 21 mei 2013 in Utrecht gecombineerd met een symposium met als titel: de ‘Nieuwe aanbestedingswet: nieuwe vraagtechnieken’. Mevrouw mr. Yvonne van Rooy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), opent het symposium en daarmee het PPRC

In de Nederlandse praktijk wordt steeds vaker door de overheid gekozen voor uitvoering van taken in eigen beheer of in samenwerking met andere overheden, in plaats van voor uitbesteding aan de markt. In onvoldoende mate wordt – alvorens die keuze te maken – in kaart gebracht welke de economische en maatschappelijke gevolgen van die keuze kunnen zijn. Dat geldt voor centrale en decentrale overheid, maar ook voor aanbestedende diensten in sectoren als de zorg en het onderwijs. Hetzelfde kan gezegd worden ten aanzien van de keuzes die aanbesteders maken voor een bepaalde procedure en ook voor de wijze waarop de gekozen aanbestedingsprocedure wordt ingericht.

Op 21 mei jl. worden dit soort kwesties besproken vanuit juridische en economisch/inkoop-technische invalshoek tegen de achtergrond van de Aanbestedingswet 2012.

Meer informatie 

Josien Jacobs, afdeling communicatie faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie, Universiteit Utrecht, (030) 253 7090, j.a.c.jacobs@uu.nl

Drs. Janneke van den Elshout, Concerndirectie Marketing & Communicatie, Universiteit Twente, 06 13950017, j.g.m.vandenelshout@utwente.nl